Fingertip soft tissue defect caused by periungual warts: a case report
Xiaoqin Wang, Jinhui Xu, Yourang Jiang, et al.